Нормативні документи
Кабінету Міністрів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 лютого 2006 р. № 92


ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
розвитку архівної справи на 2006-2010 роки

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Архівна справа є важливою складовою інформаційної та культурної сфери життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання, пов’язані з нагромадженням, обліком, зберіганням юридичними і фізичними особами архівних документів та використанням відомостей, що в них містяться.

Реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства забезпечують 789 архівних установ, з них 642 — державної та 147 — комунальної форми власності.

Стан архівної сфери потребує вжиття кардинальних заходів.

Матеріально-технічна база державних архівних установ не відповідає сучасним стандартам і потребам, внаслідок чого реальною стала загроза втрати частини Національного архівного фонду.

У сховищах державних архівних установ не вистачає засобів пожежогасіння і протипожежної сигналізації. Відсутність систем кондиціювання не дає можливості забезпечити у сховищах оптимальний волого-температурний режим, дотримання нормативних фізико-хімічних показників збереженості документів. Протягом багатьох років не проводиться робота із створення копій для страхового фонду і фонду користування документами, зокрема переведення інформації на інші носії з метою її збереження у разі втрати або пошкодження оригіналів, та з відновлення згасаючих текстів, а також якісна реставрація документів. Значну кількість державних архівних установ не забезпечено постами позавідомчої охорони, не оснащено сучасними системами охоронної сигналізації.

Недостатність фінансування не дає змоги планомірно і повноцінно поповнювати Національний архівний фонд документами культурної спадщини, у тому числі такими, що перебувають за кордоном, та іноземного походження, що стосуються історії України, а також проводити роботу з їх виявлення, взяття на облік, копіювання.

Багато проблем виникає з розширенням сфери електронного документотворення та документообігу. Не впроваджуються в архівну справу новітні інформаційно-комунікаційні технології. Внаслідок цього величезний інформаційний потенціал Національного архівного фонду мінімально використовується для задоволення зростаючого попиту громадян, держави і суспільства на інформацію, а також стає реальною загроза безповоротної втрати значної частини сучасної цінної інформації — документів та інших ресурсів в електронному вигляді.

Потребує державної підтримки робота з підготовки кадрів для архівних установ і проведення наукових досліджень у галузі архівознавства, документознавства та інформатизації.

Через нестачу матеріально-технічних, фінансових і трудових ресурсів архівні установи не в змозі створити працівникам і користувачам необхідні умови для роботи з документами.

Розв’язання перелічених та інших проблем передбачається Державною програмою розвитку архівної справи на 2006-2010 роки (далі — Програма).

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Мета Програми полягає у створенні належних умов для зберігання, збільшення та використання Національного архівного фонду, сприяння інтеграції архівної справи України в європейський та світовий інформаційний та науковий простір.

Основними завданнями Програми є:

 • зміцнення матеріально-технічної бази державних архівних установ для створення умов гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду;
 • внесення до Національного архівного фонду усіх цінних архівних документів, що є надбанням української нації;
 • удосконалення законодавства з архівної справи та діловодства;
 • організація централізованого зберігання електронних документів та інформаційних ресурсів;
 • повернення в Україну незаконно вивезених архівних цінностей;
 • сприяння поповненню Національного архівного фонду архівними цінностями, що перебувають за межами України, та документами іноземного походження, що стосуються її історії;
 • організація централізованого державного зберігання документів, що надійшли від української діаспори;
 • поглиблення міжнародного співробітництва у сфері архівної справи, розширення участі архівних установ у міжнародних культурних і наукових проектах;
 • створення умов для більш ефективного впровадження в архівних установах сучасних інформаційних технологій;
 • генерування інформаційної продукції на рівні міжнародних стандартів;
 • розвиток галузевих фундаментальних і прикладних наукових досліджень, методики і технології архівної справи;
 • підвищення рівня економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації працівників архівних установ.

Для виконання завдань Програми передбачається здійснити заходи згідно з додатком.

Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля центральних, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості на виконанні визначених завдань та забезпечити ефективне проведення державної політики у сфері архівної справи і реалізацію середньострокової стратегії її розвитку на 2006-2010 роки.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах коштів, передбачених центральним та місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, відповідальним за виконання Програми, у державному і місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування завдань Програми становить 456777, 3 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету — 435708, 1 тис, місцевих бюджетів — 21069, 2 тис. гривень.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання Програми дасть змогу:

 • створити умови для гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду;
 • забезпечити повноцінний захист усіх цінних архівних документів, що є надбанням української нації;
 • зміцнити матеріально-технічну базу архівних установ та поліпшити умови роботи їх працівників;
 • наблизитися до європейських стандартів рівня зберігання та користування документами Національного архівного фонду;
 • створити засади для вдосконалення фінансово-економічного забезпечення архівних установ;
 • уніфікувати законодавство з питань архівної справи і діловодства;
 • запровадити сучасні інформаційні технології, створити систему інформаційних ресурсів, інтегровану у світовий інформаційний простір;
 • задовольняти у необхідних обсягах потребу громадян, суспільства і держави в інформації;
 • забезпечити створення мережі архівних установ для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудові архіви);
 • поповнити Національний архівний фонд документами культурної спадщини, у тому числі такими, що перебувають за кордоном, та іноземного походження, що стосуються історії України.

КООРДИНАЦІЯ РОБОТИ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Координацію роботи і контроль за виконанням Програми здійснює Держкомархів.

Для організації виконання Програми Держкомархів утворює міжвідомчу робочу групу

Администратор ведомственной электронной почты Государственной архивной службы Украины

Выставки онлайн