Нормативні документи
Кабінету Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 5 вересня 2012 р. N 634-р

Київ

Про схвалення Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

1. Схвалити Концепцію створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, що додається.

2. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати в місячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.


Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд. 49


  СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2012 р. N 634-р

КОНЦЕПЦІЯ створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

Загальна частина

Впровадження електронного урядування є важливою умовою розвитку інформаційного суспільства та становлення електронної демократії, де кожен громадянин може створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися інформацією та знаннями, використовувати інформаційні технології для розширення можливостей реалізації власного потенціалу, сприяти суспільному і особистісному розвиткові, підвищувати якість життя та створювати умови для відкритого і прозорого державного управління.

Головною складовою електронного урядування повинна стати система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

На даний час в Україні склалися, зокрема, такі умови для якісних змін у сфері інформатизації:

державні органи майже у повному обсязі забезпечені обчислювальною технікою і базовим програмним забезпеченням;

вжиті заходи до створення телекомунікаційної інфраструктури для забезпечення діяльності державних органів, зокрема для підключення до Інтернету всіх центральних органів виконавчої влади та переважної більшості їх територіальних органів;

впроваджена значна кількість комплексних інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, у тому числі систем відомчого електронного документообігу, автоматизації типової діяльності (кадровий та бухгалтерський облік, інші облікові функції) та систем підтримки прийняття управлінських рішень;

у переважної більшості державних службовців сформовані базові навички використання інформаційних технологій.

Проблема, яка потребує розв’язання


На сьогодні єдина інфраструктура міжвідомчої інформаційної взаємодії державних органів та суб’єктів господарювання із застосуванням інформаційних технологій не створена, при цьому Єдиний веб-портал органів виконавчої влади, який повинен бути основою інтегрованої системи “Електронний Уряд”, виконує переважно презентаційну та інформаційну функції.

Головною причиною такого стану справ є невизначеність правових засад та організаційно-технічних рішень щодо забезпечення впровадження електронного урядування, відсутність єдиного підходу до застосування інструментів і механізмів організації та координації діяльності державних органів у сфері інформатизації.

Впровадження інформаційних технологій, рівень якого є незначним, у більшості випадків не має системного характеру. Державними органами проводиться робота з опрацювання документів переважно у паперовому вигляді, що значно ускладнює оперативне вжиття заходів для вирішення проблемних питань, своєчасне надання адміністративних послуг та довідкової інформації з питань діяльності державних органів.

Основними причинами виникнення проблеми є:

використання державними органами подібної інформації, що міститься в різних базах даних і не пов’язана між собою;

відсутність ідентифікаторів, які пов’язують інформаційні об’єкти в різних базах даних;

використання електронних інформаційних систем та баз даних державних органів, взаємодія яких з ресурсами інших державних органів не була передбачена під час їх проектування;

відсутність системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, впровадження та функціонування якої забезпечує створення, використання, обмін та збереження інформації, що належить державі, відповідно до запитів і повноважень державних органів.

Мета, принципи і завдання реалізації Концепції


Метою Концепції є формування підходів до створення, впровадження та функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, що забезпечує передачу необхідних даних за запитами в автоматичному режимі, оновлення первинних даних у разі їх зміни, пошук та узагальнення необхідної інформації під час взаємодії державних органів.

Основним завданням створення системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів є забезпечення:

автоматизованої інформаційної взаємодії електронних інформаційних систем та баз даних державних органів, у тому числі прямого автоматичного обміну інформацією та взаємоузгодження логічно пов’язаних та інформаційно залежних реєстрів;

автоматизованої міжвідомчої електронної взаємодії державних органів у процесі роботи, що проводиться із фізичними та юридичними особами з використанням єдиної, достовірної та несуперечливої інформації, що розміщена в електронних інформаційних системах та базах даних державних органів;

електронного обслуговування фізичних та юридичних осіб за принципом “єдиного вікна” із застосуванням електронного цифрового підпису;

безпеки інформації відповідно до вимог законодавства про захист інформації та персональних даних.

Основними принципами створення, впровадження та функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів повинні стати:

правова основа для обміну електронною інформацією між електронними інформаційними системами та базами даних державних органів;

забезпечення захисту персональних даних та державних електронних інформаційних ресурсів;

обґрунтованість принципів, підходів, технологій та продуктів, що використовуються в рамках реалізації Концепції;

забезпечення технологічної сумісності системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів з електронними інформаційними системами та базами даних державних органів.

Під час створення та впровадження системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів необхідно застосовувати з урахуванням міжнародних стандартів та рекомендацій принципи:

субсидіарності – виконання організаційних та впровадження додаткових програмно-технічних рішень, які забезпечують інтеграцію електронних інформаційних систем та баз даних державних органів до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та не потребують модернізації для забезпечення сумісності із зазначеною системою;

технологічної нейтральності – незалежність архітектури системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів від конкретних технічних рішень, на основі яких створюються електронні інформаційні системи та бази даних державних органів;

ієрархічності – надання електронними інформаційними системами державних органів стандартизованих наборів послуг споживачам інформаційних послуг, якими можуть бути державні органи, фізичні та юридичні особи;

мінімізації участі людини у роботі системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та пов’язаних з нею електронних інформаційних систем шляхом максимальної автоматизації процесу;

багатомовності – автоматичне розроблення багатомовних інтерфейсів на основі єдиних даних.

Реалізація Концепції передбачає впровадження системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, створення якісно нових форм організації діяльності державних органів, забезпечення їх взаємодії з фізичними та юридичними особами шляхом надання доступу до державних інформаційних ресурсів та можливості отримувати інформацію в електронному вигляді.

Заходи щодо впровадження та функціонування елементів електронної інформаційної взаємодії електронних інформаційних систем та баз даних державних органів здійснюються відповідними державними органами в межах повноважень, визначених законом.

Шляхи і способи розв’язання проблеми


Проблему передбачається розв’язати шляхом створення та запровадження системи електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, яка забезпечує автоматизований обмін інформацією між наявними та перспективними електронними інформаційними системами і базами даних державних органів, поступове розширення функціональних можливостей, безперебійну роботу, а також обмін інформацією між державними органами шляхом здійснення розподіленого доступу до інформації без збереження її в системі.

Проблему електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів передбачається розв’язати шляхом:

проведення аналізу структури та змісту державних електронних інформаційних ресурсів для створення реєстрів інформації та подальшого формування системи електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

розроблення механізму електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, обміну інформацією між державними органами;

впровадження єдиних класифікаторів і технічних стандартів обміну інформацією для забезпечення електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

розроблення технічних вимог та технічного завдання на створення системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

створення та впровадження системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

забезпечення принципів розвитку взаємодії електронних інформаційних систем та баз даних державних органів у результаті приєднання до створеної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів і визначення на законодавчому рівні вимоги щодо обов’язкового підключення до зазначеної системи всіх інформаційних систем та баз даних державних органів;

розроблення проектів нормативно-правових актів щодо врегулювання питань, які виникають у процесі застосування механізму електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

створення засад забезпечення однозначності визначення об’єктів, що містяться в електронних інформаційних ресурсах;

розроблення механізму здійснення розподілу повноважень щодо адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та здійснення нагляду за її роботою;

забезпечення захисту інформації, що належить державі, та персональних даних відповідно до законодавства;

підвищення відповідальності державних органів за формування та збереження державних електронних інформаційних ресурсів.

Отже, запровадження системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів сприятиме забезпеченню ефективного використання інформації, що належить державі, для виконання завдань державного управління та реалізації права громадян на інформацію.

Очікувані результати


Реалізація Концепції дасть змогу:

систематизувати державні електронні інформаційні ресурси;

поліпшити умови взаємодії електронних інформаційних систем та баз даних державних органів, підвищити її якість;

забезпечити доступність державних електронних інформаційних ресурсів;

створити сприятливі умови для формування єдиного інформаційного простору державних органів;

забезпечити прозорість, відкритість та ефективність діяльності державних органів;

прискорити впровадження електронного урядування.

Обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів


Фінансування заходів, необхідних для реалізації Концепції, здійснюється в межах видатків, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Обсяг фінансування заходів, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції, уточнюється щороку з урахуванням можливостей державного бюджету.

Адміністратор відомчої електронної пошти Державної архівної служби України

Анонси

24 вересня 2020 р.

Європейська Комісія організує вебінар на тему eArchiving: Transform the way you preserve data (eArchiving: перетворіть спосіб збереження даних), на якому буде презентовано набір програмних інструментів Database Preservation Toolkit (DBPTK) від розробника @KEEPSOLUTIONS, призначений для зберігання реляційних баз даних у стандартному архівному форматі. Вебінар відбудеться у межах циклу семінарів, що проводить  Європейська Комісія на власному майданчику протягом 2020 року. Час проведення – 10:00-11:15. Реєстрація

19-22 жовтня 2021 р.

Міжнародною радою архівів (ICA) оголошено нові дати проведення Конгресу ICA в Абу-Дабі19-22 жовтня 2021 р. в Національному виставковому центрі Абу-Дабі (ADNEC).  Наради ICA з питань управління відбудуться між 17-18 жовтня 2021 р.

Виставки онлайн