Науково-методична рада
Центрального державного електронного архіву України

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального державного
електронного архіву України
від 14.02.08 № 7

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-методичну раду
Центрального державного електронного архіву України

 1. Науково-методична рада (далі – НМР) Центрального державного електронного архіву України (далі ЦДЕА України) є науково-дорадчим органом, створеним для розгляду питань організації, визначення основних напрямів та оцінки результатів науково-дослідної та методичної роботи.

 2. НМР приймає рішення про подання для затвердження, розгляду на засіданні колегії чи опублікування проектів розглянутих документів (положень, планів, актів, правил, інструкцій, наукових звітів, методичних рекомендацій і т.д.).

 3. У своїй діяльності НМР керується Конституцією та законами України, актами Кабінету Міністрів України, наказами про Центральний державний електронний архів України, наказами Держкомархіву України, а також цим Положенням.

 4. НМР розглядає матеріали і готує пропозиції з таких питань:
  • визначення основних напрямів наукової та методичної роботи ЦДЕА України;
  • складання проектів планів науково-дослідної та методичної роботи, впровадження наукових і методичних розробок, науково-видавничої роботи;

  • підготовка програм досліджень, етапних та підсумкових звітів про розробку науково-дослідних тем, пропозицій щодо розроблення (перероблення) нормативних документів і методичних посібників з усіх напрямів діяльності ЦДЕА України;
  • підготовка програм досліджень, етапних та підсумкових звітів про розробку науково – дослідних тем, пропозицій щодо розроблення нормативних документів і методичних посібників з усіх напрямів діяльності електронного архіву;
  • оцінка результатів наукової роботи електронного архіву, в тому числі проектів науково-методичних розробок, макетів довідників про склад і зміст електронних документів та електронних інформаційних ресурсів, експозиційних планів документальних виставок, наукових доповідей, статей, звітів за темами науково-дослідних робіт, текстів лекцій, оглядів, текстів електронних публікацій, в тому числі на компакт-дисках та в Інтернеті тощо;
  • координація досліджень з проблем архівознавства, документознавства й електронного документообігу;
  • аналіз економічних аспектів діяльності ЦДЕА України;
  • вироблення концептуальних засад підготовки навчальних програм з документознавчих дисциплін, управління інформацією, електронного документообігу та електронного цифрового підпису;
  • організація використання інформації електронних документів та електронних інформаційних ресурсів ЦДЕА України;
  • створення і розвиток автоматизованих інформаційно-пошукових систем на архівні електронні документи та впровадження автоматизованих архівних інформаційних технологій у діяльність архіву;
  • організація наукового співробітництва з іншими, у тому числі зарубіжними архівними організаціями з питань електронного документа та електронного документообігу;
  • діяльність електронного архіву як науково-методичного центру з питань архівної справи, діловодства та електронного документообігу;
  • підготовка проектів актів нормативного характеру, що підлягають державній реєстрації.

  НМР приймає рішення про подання для затвердження, розгляду на засіданні колегії чи опублікування проектів розглянутих документів

  ( положень, планів, актів, правил, інструкцій, наукових звітів, методичних рекомендацій і т.д.).

 5. До складу НМР входять провідні спеціалісти ЦДЕА України, науково-дослідних установ міста та навчальних закладів відповідного профілю. Головою НМР призначається заступник директора Центрального державного електронного архіву України.
  Положення про НМР та її персональний склад затверджується наказом директора електронного архіву.

 6. НМР здійснює свою діяльність відповідно до річного плану-звіту роботи Центрального державного електронного архіву України.

 7. Засідання НМР скликаються у разі подання для розгляду проектів документів, зазначених у п. 4 даного Положення, і проводяться при наявності більше половини її складу.

 8. Підготовку засідань НМР і ведення протоколів здійснює секретар.
  Автори проектів документів забезпечують подання секретареві кількості примірників, необхідних для ознайомлення всіх членів НМР.

 9. Рішення НМР приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради, оформляються протоколом за підписами голови і секретаря НМР.

 10. Проект документа, схвалений НМР, набуває чинності після затвердження директором ЦДЕА України, після чого є обов’язковим для виконання.
  Один примірник кожного схваленого і рекомендованного до впровадження методичного посібника Центральний державний електронний архів України надсилає до Нормативно – методичної комісії Держкомархіву України.

 11. У разі прийняття НМР рішення про необхідність доопрацювання проекту поданного документа, проект разом із письмовими зауваженнями і пропозиціями повертається розробнику.

 12. Особливі думки членів НМР стосовно прийняття того чи іншого рішення заносяться до протоколу засідання чи додаються у письмовій формі до нього.

Адміністратор відомчої електронної пошти Державної архівної служби України

Виставки онлайн