Click to listen highlighted text!

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора Центрального
державного електронного архіву України
29 грудня 2016 року № 76

ПОЛОЖЕННЯ
про тендерний комітет
Центрального державного електронного архіву України
І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону України «Про публічні закупівлі», визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету Центрального державного електронного архіву України (далі – ЦДЕА України), а також його права, обов’язки та відповідальність.

1.2. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

1.3. Тендерний комітет ЦДЕА України у своїй діяльності керується Законом України «Про публічні закупівлі», іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

II. Засади діяльності тендерного комітету

2.1. Склад тендерного комітету, його голову, зміни до складу тендерного комітету та положення про нього затверджуються наказом директора ЦДЕА України. До складу комітету входить не менше п’яти осіб.

2.2. До складу тендерного комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

Членство в тендерному комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами ЦДЕА України та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3. Голова тендерного комітету призначає заступника голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов’язки виконує заступник голови комітету.

За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

Рішення голови тендерного комітету щодо призначення заступника голови та секретаря тендерного комітету, визначення функцій кожного члена тендерного комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

2.4. Формою роботи тендерного комітету є засідання, яке є правочинним за присутності на ньому голови комітету або його заступника та не менше двох третин членів комітету, в число яких входить головуючий.

Засідання тендерного комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні тендерного комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету, не пізніше ніж за два дні до засідання.

2.5. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення тендерного комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів тендерного комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

У разі відмови члена тендерного комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

2.6. Тендерний комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель і забезпечує у процесі своєї роботи реалізацію таких функцій:

планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

надання роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

у відповідності до Законом України «Про публічні закупівлі»:

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель;

забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель;

здійснення інших дій, передбачених цим законом.

2.7. Голова, секретар та інші члени тендерного комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

2.8. Члени тендерного комітету мають право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;

виносити питання на розгляд комітету;

прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Державного підприємства «ПРОЗОРРО», як уповноваженого органу з питань закупівель;

одержувати від структурних підрозділів ЦДЕА України інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

вносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

здійснювати інші дії, передбачені Законом України «Про публічні закупівлі».

2.9. Члени тендерного комітету зобов’язані:

брати участь у всіх його засіданнях особисто;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

здійснювати інші дії, передбачені Законом України «Про публічні закупівлі».

2.10. Голова тендерного комітету:

організовує роботу комітету;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

виносить на розгляд директора ЦДЕА України пропозиції щодо змін у складі комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства у сфері публічних закупівель.

2.11. Секретар тендерного комітету забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

виконання інших повноважень відповідно до законодавства у сфері публічних закупівель.

Анонси

Жовтень 2025 року

Міжнародна рада архівів (МРА) повідомляє, що її Конгрес 2025 року відбудеться у жовтні в Барселоні (Каталонія, Іспанія). Організаторами конгресу виступлять МРА, уряд Каталонії, місто Барселона та Товариство каталонських архівістів та менеджерів з діловодства.

Всі анонси

Виставки онлайн

Клацніть для прослуховування виділеного тексту!