ЗВІТ
про роботу ЦДЕА України у І кварталі 2014 року


  ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЦДЕА України

_______________О.М.Ус

27 березня 2014 року

У І кварталі 2014 року діяльність Центрального державного електронного архіву України (далі – ЦДЕА України) здійснювалася відповідно до Плану розвитку архівної справи на 2014 рік (форма 101), Плану науково-дослідної та методичної роботи на 2014 рік (форма 102), Плану впровадження наукових і методичних розробок на 2014 рік (форма 104), Плану організаційної роботи ЦДЕА України на 2014 року, планів організаційної роботи структурних підрозділів, Плану роботи ЦДЕА України на І квартал 2014 року (форма 110), планів роботи структурних підрозділів (форма 111), індивідуальних планів співробітників (форма 112). Щотижня керівництвом архіву проводилися робочі наради керівників структурних підрозділів, на яких розглядалися найважливіші поточні питання роботи архіву. Велися протоколи цих нарад.

Протягом звітного періоду проведено 2 засідання колегії на яких розглядалися наступні питання:
– Про підсумки роботи Центрального державного електронного архіву України із запитами та зверненнями громадян за 2013 рік (доповідач – завідувач сектором використання інформації документів Паламарчук Л.В.);
– Про проведену роботу з підготовки до відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка (доповідач – Паламарчук Л.В.);
– Про підсумки фінансово-економічної діяльності та стан фінансової-бюджетної дисципліни Центрального державного електронного архіву України за 2013 рік (доповідач – в.о. начальника фінансово-економічного відділу Понедільченко Л.І.);
– Про здійснення заходів щодо охорони праці в Центральному державному електронному архіві України (доповідач – заступник директора Ковтанюк Ю.С.;
– Про проведення ініціативного документування Центральним державним електронним архівом України в 2014 році (доповідач – начальник відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т.Г.);
– Про підсумки роботи Центрального державного електронного архіву України за 2013 рік та пріоритети розвитку на 2014 рік (доповідач – директор ЦДЕА України Ус О.М.).

Проведено 2 засідання науково-методичної ради на яких розглядалися наступні питання:
– Програма дослідження теми «Метадані для зберігання електронних інформаційних ресурсів: структура та зміст. Вимоги» (доповідач – головний науковий співробітник відділу інформаційних технологій Чекатков А.О.);
– Програма дослідження теми «Типове рішення щодо автоматизованого робочого місця архівіста на базі вільного програмного забезпечення. Методичні рекомендації» (доповідач – головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Фіткулін О.Т.);
– Програма дослідження теми «Організація роботи з документами особового походження в електронній формі в Центральному державному електронному архіві України. Методичні рекомендації» (доповідач – Кручініна Т.Г.);
– Програма дослідження теми «База даних «Оцінка фізичного стану архівних документів. Методичні рекомендації щодо використання бази даних» (доповідач – начальник відділу інформаційних технологій Купрунець Т.Я.);
– Програма дослідження теми «Автоматизація роботи з електронними інформаційними ресурсами, що зберігаються в Центральному державному електронному архіві України. Методичні рекомендації» (доповідач – начальник відділу забезпечення збереженості та обліку Стеценко А. О.);
– Проект статті «Аналіз сучасних тенденцій документотворчого процесу в умовах поширення документування інформації у електронній формі в України» до наукового щорічника «Студії з архівної справи та документознавства» (доповідач –Купрунець Т.Я.);
– Проект статті «Вибір технологій та програм­них засобів для копіювання веб-сайтів» до наукового щорічника «Архіви України» (доповідач – Фіткулін О. Т.);
– Проект публікації «Центральний державний електронний архів України презентує онлайн виставку «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні» в електронних ЗМІ (доповідач – Паламарчук Л. В.).

Виконання зазначених вище науково-дослідних тем відбувалося з дотриманням плану науково-дослідної та методичної роботи архіву на 2014 рік.

Проведено 1 засідання експертно – перевірної комісії на якому розглядалися наступні питання:
– Про розгляд та схвалення звіту про роботу експертно-перевірної комісії ЦДЕА України за 2013 рік (доповідач – Ковтанюк Ю. С.);
– Про схвалення історичної довідки веб-сайта «Центр народного мистецтва «Петриківка», який планується включити до архівної колекції «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні», за результатами ініціативного документування (доповідач – Кручініна Т. Г.);
– Про розгляд та схвалення описових статей архівної колекції «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні» (доповідач – Стеценко А. О.);
– Про розгляд та схвалення опису архівної колекції «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні» (доповідач – Стеценко А. О.);
– Про схвалення акта №1 про результати експертизи цінності документів в електронній формі переданих Петущаком В. Д. (доповідач – Кручініна Т. Г.);
– Про схвалення опису №1 документів в електронній формі, що підлягають постійному зберіганню, переданих Петущаком В. Д. (доповідач – Кручініна Т. Г.);
– Про доповнення та схвалення попереднього списку веб-сайтів, які бажано взяти на державне зберігання до ЦДЕА України, за результатами ініціативного документування «Слово про Кобзаря (до 200-річниці від дня народження Т. Г. Шевченка)» (доповідач – Кручініна Т. Г.);
– Про схвалення історичних довідок веб-сайтів, які планується включити до архівної колекції «Слово про Кобзаря (до 200-річниці від дня народження Т.Г. Шевченка)», за результатами ініціативного документування (доповідач – Кручініна Т. Г.).

Діяльність дорадчих органів у звітний період відбувалася у відповідності до затверджених планів їх роботи.

Відділом формування НАФ та діловодства проводилася наступна робота:
– у межах ініціативного документування щодо створення архівної колекції веб-сайтів «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні»: укладено договір архівного зберігання веб-сайта «Центр народного мистецтва «Петриківка»; складено історичну довідку № 08-19-WK, що схвалено ЕПК ЦДЕА України (протокол від 19.02.2014 № 1); велися реєстраційно-контрольні картки веб-сайтів;
– у межах ініціативного документування щодо створення архівної колекції веб-сайтів «Слово про Кобзаря» (до 200-річниці від дня народження Т.Г.Шевченка)»: укладено договір архівного зберігання веб-сайта «Київський національний університет імені Тараса Шевченка»; складено та схвалено на засідання ЕПК сім історичних довідок (протокол від 19.02.2014 № 1); велися реєстраційно-контрольні картки веб-сайтів;
– розпочато ініціативне документування щодо створення архівної колекції веб-сайтів «До 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»: укладено проект попереднього списку веб-сайтів, які бажано взяти на державне зберігання за результатами ініціативного документування;
– на виконання рішення колегії від 26.02.2014 «Про проведення ініціативного документування Центральним державним електронним архівом України в 2014 році» позапланово розпочато роботу з ініціативного документування суспільно-політичних процесів, пов’язаних з позачерговими виборами Президента України 2014 року для створення архівної колекції веб-сайтів «Позачергові вибори Президента України 2014»: проводилася пошук веб-ресурсів за темою ініціативного документування; виявлялися правовласники веб-сайтів; встановлювалися зв’язки з правовласниками веб-сайтів та проводилася роз’яснювальна робота;
–  завершено роботи з опрацювання документів особового походження в електронній формі Петущака В. Д.: проведено експертизу цінності 12 документів в електронній формі, складено акт № 1 про результати експертизи цінності документів; закінчено описування цих документів; складено описові статті та опис № 1 документів в електронній формі; складено передмову до опису; всі документи розглянуто та схвалено на засідання ЕПК (протокол від 19.02.2014 № 1);
– провідний спеціаліст відділу Муравйова В. В., як секретар ЕПК ЦДЕА України, брала участь в організації та проведенні засідань цього дорадчого органу, постійно здійснювала контроль за своєчасним розглядом та проходженням документів у ЦДЕА України. Готувала зведення про хід і терміни виконання документів, поставлених на контроль. На підставі планів-звітів роботи структурних підрозділів на 2014 рік (форма 111) вносила звітні відомості до плану-звіту роботи ЦДЕА України за I квартал 2014 рік (форма 110).

Відділом забезпечення збереженості та обліку проводилася наступна робота:
– підготовлено описові статті (11 шт.) та опис (1 шт.) до архівної колекції веб-сайтів «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні». Велася робота з заповнення реєстраціно-контрольних карток веб-сайтів до цієї колекції;
– разом з відділом інформаційних технологій складено таблицю імен архівних копій веб-сайтів фонду № 8 – архівна колекція «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні» та проведено страхове копіювання; складено відомість про створення страхових копій архівних копій веб-сайтів архівної колекції «Спадщина ЮНЕСКО в Україні»;
–  перевірено справи фондів №№ 1-6:
фонд № 1 – архівна електронна колекція «Президентські вибори 2010» – оп. 1; од. зб. 27; крайні дати – 06.2009-06.2010 рр.
фонд № 2 – архівна колекція «Місцеві вибори в Україні 2010» – оп. 1; од. зб 17; крайні дати – 05.2010-11.2010 рр.
фонд № 3 – архівна колекція «Веб-архів 2003-2010 рр. Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» – оп. 1; од. зб. 16; крайні дати – 12.2002-02.2010 рр.
фонд № 4 – архівна колекція «Чорнобильська катастрофа – 25 років потому» – оп. 1; од. зб. 10; крайні дати – 07.2005-10.2011 рр.
фонд № 5 – архівна колекція «Євро-2012» – оп. 1; од. зб. 9; крайні дати – 07.2008-10.2012 рр.
фонд № 6 – архівна колекція «Парламентські вибори – 2012» – оп. 1; од. зб. 13; крайні дати – 09.1991-12.2012 рр.
–  проводилась робота з упорядкування документів справ фондів № 7 – електронні інформаційні ресурси Державного комітету України у справах національностей та релігій та № 8;
– взято на облік документи фонду № 9 – Петущак Валерій Діасанович (р.н. 1939) – український мандрівник, науковець, письменник;
– разом з відділом інформаційних технологій у кімнати 20 і 101 встановлено два стаціонарних сейфи для зберігання документів;
– начальник відділу Стеценко А. О., як секретар НМР ЦДЕА України, брав участь в організації та проведенні засідань цього дорадчого органу, веденні документації НМР.

Відділом інформаційних технологій проводилася наступна робота:
1. У межах ініціативного документування ЦДЕА України:
– в рамках формування архівної колекції «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні» здійснено копіювання веб-сайту Центру народного мистецтва «Петриківка», проведено його технічну перевірку;
– в рамках формування архівної колекції «Слово про Кобзаря (до 200-річниці від дня народження Т. Г. Шевченка)» здійснено копіювання веб-сайтів, що присвячені темі 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка, розпочата їх технічна перевірка; за результатами перевірок здійснено виправлення виявлених помилок та складено протоколи технічної перевірки;
– велась підготовча робота до приймання-передавання на постійне зберігання електронного інформаційного ресурсу «Інформаційний центр «Євро-2012» Українського національного інформаційного агентства «УКРІНФОРМ», узгоджено текст договору;
2. У межах підтримки та вдосконалення програмно-апаратного забезпечення ЦДЕА України:
– оптимізовано розміщення фондів у сховищі ЦДЕА України;
– здійснено генерацію відкритого та особистого ключів для формування посилених сертифікатів електронних цифрових підписів директора, головного бухгалтера та печатки ЦДЕА України для подачі звітності у електронній формі. Налаштовано програмний засіб «демо-версію системи електронного документообігу «M.E.Doc» для роботи зі згенерованими сертифікатами;
– проведено роботи по виявленню несправностей сервера ЦДЕА України, замінено систему охолодження мікропроцесора;
– розпочато впровадженя комплексної системи моніторингу програмно апаратних засобів ІКС ЦДЕА України «Nagios»;
– встановлено оновлення безпеки серверу та сховища ЦДЕА України;
– проведено живлення у комутаційну шафу в кабінеті 27 та інстальовано керований комутатор HP 1910G в ній;
– встановлено веб-доступ до керованих комутаторів розміщених у кімнатах 100 та 27;
– постійно здійснювалося обслуговування програмного забезпечення та моніторинг мережевого обладнання комп’ютерної мережі;
3. Підготовлено список першочергових апаратних та програмних засобів, необхідних для забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної системи ЦДЕА України, передано до планово-економічного відділу для врахування в бюджетному запиті на 2015 рік.
4. Виконувався постійний супровід офіційного веб-сайту ЦДЕА України та бази даних ЦДЕА України.
5. Для організації роботи над темою «Типове рішення щодо автоматизованого робочого місця архівіста на базі вільного програмного забезпечення. Методичні рекомендації» в інформаційній системі ЦДЕА України створено тестовий майданчик у межах якого встановлено та налаштувано програмне забезпечення Calculate Directory Server 13.11 та Calculate Linux Desktop 13.11 KDE.

Сектором використання інформації документів проводилася наступна робота:
1. Протягом І кварталу 2014 року на адресу ЦДЕА України надійшло 3 офіційних запита від громадян України. З них: соціально-правового характеру – 2, генеалогічного – 1. Запити було розглянуто та надано рекомендації щодо місця знаходження документів. Разом з тим, упродовж звітного періоду на електронні адреси ЦДЕА України надійшло 102 запита від громадян, що на 21 більше, ніж за аналогічний період у 2013 році.
2. У напрямку підвищення ефективності функціонування веб-сайта ЦДЕА України:
– за результатами програмного засобу «Webalizer», y І кварталі 2014 року загальна кількість відвідувачів становила 54 881;
– постійно оновлювалася рубрика «Новини» та «Анонси», де висвітлювалися найважливіші заходи суспільного значення за участю ЦДЕА України. Загалом опубліковано 8 стрічок подій в розділі «ЦДЕА України», 10 – в розділі «Україна», та 9 в розділі «Світ». Основні рубрики веб-сайту оновлювалися по мірі змін інформаційних відомостей та згідно плану-графіка подання інформації для розміщення на веб-сайті ЦДЕА України, де визначено періодичність оновлення інформації;
– постійно проводилася робота по інформаційному наповнення та удосконаленню рубрик сторінки сектора на внутрішньому веб-сайті ЦДЕА України. Оновлено рубрики «Док», «Використання» та «Колегія». Підготовлено та розміщено в розділі «Використання» планово-звітна документація сектора за виставкової діяльності ЦДЕА України за 2013 рік;
3. До Укрдержархіву вчасно подано звіт по ЗМІ за березень 2014 року та план по ЗМІ на квітень 2014 року;
4. Головний спеціаліст сектора Карапозюк А. Л., як секретар колегії ЦДЕА України, брала участь в організації та проведенні засідань цього дорадчого органу, веденні документації колегії.

Сектором кадрової та режимно-секретної роботи проводилася наступна робота:
1. Проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов’язків за підсумками роботи у 2013 році. Всі державні службовці архіву успішно склали оцінку;
2. Організовано роботу щодо заповнення працівниками архіву декларацій про їх доходи за 2013 рік та вчасного подання заповнених декларацій до сектора кадрової та режимно-секретної роботи;
3. Підготовлено:
– графік щорічних відпусток на 2014 рік;
– статистичні звіти ф. № 7-ТНВ, ф № 1-к, ф. № 6-ПН, ф. № 9-ДС;
– інформацію про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції в ЦДЕА України за 2013 рік;
– до Укрдержархіву пропозиції щодо участі державних службовців у тематичних короткострокових семінарах у 2014 році;
– інформацію щодо обліку державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до категорій посад державних службовців;
– інформацію про виконання Заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення за перший квартал 2014 року;
4. Постійно здійснювалася:
– підготовка наказів з кадрових питань, з основної діяльності, про короткострокові відрядження; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням;
– реєстрація вхідної та вихідної документації;
– ведення табелю обліку використання робочого часу;
– ведення книг наказів з кадрових питань, з основної діяльності, про короткострокові відрядження; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням, формування особових справ працівників архіву, ведення книги обліку руху трудових книжок та вкладишів до них, ведення книги обліку руху особових справ державних службовців;
5. Велась роз’яснювальна робота, спрямована на запобігання і припинення корупційних діянь, працівники архіву ознайомлені з вимогами Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

Фінансово-економічним відділом проводилася наступна робота:
– готувалися та в установлені строки подавалися звіти: до ФСС з ТВП за 2013 рік; ДПІ Солом’янського р-ну ГУ Міндоходів у м.Києві (форма 1-ДФ) за 2013 рік; про використання коштів неприбуткової установи за 2013 рік; по пільгам (форма 1-ПП) за 2013 рік; про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до ДПІ у Солом’янському р-ні ГУ Міндоходів у м. Києві за грудень 2013 року та за січень, лютий 2014 року; фінансово-господарської діяльності ЦДЕА України за 2014 рік (баланс) в УДКСУ Солом’янського р-ну та в відділ бухгалтерського обліку Державної архівної служби України; про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7) в УДКСУ Солом’янського р-ну м. Києва (щомісячно); про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти за IV квартал 2013 року в відділ планово-економічної діяльності та бюджетної звітності Державної архівної служби України;
– щомісячно готувалася та здавалася оперативна інформація про стан фінансування соціальних виплат за захищеними статтями видатків загального фонду Державного бюджету;
–  постійно проводилась перевірка відповідності ведення м/о № 1 (каса), м/о № 2 (банк), м/о № 5 (нарахування заробітної плати), м/о № 6 (постачання підрядниками товарів та послуг), м/о № 8 (авансові звіти);
– зроблені розрахунки до річного кошторису;
– вчасно нараховувалась та виплачувалась заробітна плата;
– внесені зміни до штатного розпису в зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати;
– вівся облік коштів по договорах;
– вчасно велася головна книга та фактичні видатки; книга реєстрації договорів;
– проводилась реєстрація юридичних зобов’язань, фінансових зобов’язань, платіжних документів;
– постійно заповнюються особові рахунки працівників архіву.

На виконання наказу Укрдержархіву № 99 від 22.07.2013 у IV кварталі 2013 року ЦДЕА України проводились такі заходи присвячені 200 річчю від дня народження Шевченка Т. Г.:
– створено електронну версію експозиції документів, що було представлено в межах урочистого відкриття виставки архівних документів до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка «На вічному шляху до Тараса», що відбулася 27 лютого 2014 року в приміщені Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України). До електронної версії експозиції заступником директора ЦДЕА України Ковтанюком Ю. С. створено програму для інтерактивного перегляду документів за допомогою сенсорного екрану, що було встановлено на виставці та надано у вільне користування відвідувачів. Директор ЦДЕА України Ус О. М. вела постійну роботу з керівниками архівних установ та музеїв щодо своєчасного отримання матеріалів для створення електронної експозиції документів. В опрацюванні цифрових фотодокументів та оформлені електронних стендів взяли участь співробітники відділу інформаційних технологій та сектора використання інформації документів;
– на виконання плану виставкової діяльності на 2014 рік, сектором використання інформації документів підготовлено та розміщено на офіційному веб-сайті онлайн-виставку «Слово про Кобзаря (до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка)». Виставка містить фото та відео матеріали, які висвітлюють багатогранну діяльність Тараса Шевченка у різних сферах суспільного життя і показують значення його спадщини для сучасної України;
– підготовлено та опубліковано в електронних ЗМІ (Інформаційне агентство «Ще News», Інформаційне агентство «RegioNews») інформацію про відкриття виставки документів і матеріалів «На вічному шляху до Тараса (1814-1861)» та участь ЦДЕА України у розробці програми для сенсорних екранів.

Проводилася робота з засобами масової інформацїї щодо друку статей співробітників ЦДЕА України:
– начальником відділом інформаційних технологій Купрунцем Т. Я. було підготовлено та надіслано до редакції наукового щорічника «Студії з архівної справи та дкументознавства» наукову статтю «Аналіз сучасних тенденцій документотворчого процесу в умовах поширення документування інформації у електронній формі в Україні»;
– Купрунцем Т. Я. підготовлено та надіслано до редакції наукової збірки «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань» статтю «Нормативне та методичне забезпечення зберігання електронних інформаційних ресурсів в Україні»;
– головним спеціалістом відділу інформаційних технологій Фіткуліним О. Т. було підготовлено та надіслано до редакції науково-практичного журналу «Архіви України» статтю «Вибір технологій та програмних засобів для копіювання веб-сайтів».

Всі статті розглянуто та схвалено на засіданнях НМР ЦДЕА України.

На виконання наказу Укрдержслужби від 27.09.2013 № 1387 «Про заходи щодо прискорення роботи зі створення Інформаційної системи «Архівні фонди України» співробітники ЦДЕА України (заступник директора Ковтанюк Ю. С., начальник відділу інформаційних технологій Купрунцем Т. Я., начальник відділу забезпечення збереження та обліку Стеценко А. О. та головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Фіткулін О. Т.) були включені до робочої групи щодо створення електронного Центрального фондового каталогу. В ЦДЕА України велися роботи з коригування структури моделі бази даних Інформаційної системи «Архівні фонди України». Оновлену структуру було вчасно передано до відділу інформаційних технологій Укрдержархіву, що займався адмініструванням серверу та розробкою програмного забезпечення. Після коригування структури моделі бази даних Інформаційної системи «Архівні фонди України» працівниками ЦДЕА України здійснено імпорт даних з регіональних баз даних центральних державних та державних обласних архівів, що були передані в ЦДЕА України. Виправлялись помилки, які були допущені при наповненні регіональних баз даних на місцях та ідентифіковані під час імпорту даних. Роботу Інформаційної системи «Архівні фонди України» було представлено учасникам колегії Укрдержархіву від 18.03.2014, на якому розглядалося питання «Про підсумки роботи державних архівних установ і установ СФД у 2013 році та їх завдання на 2014 рік». Всі учасники робочої групи за вчасне та професійне виконання дорученого завдання наказом Голови Укрдержархіву були премійовані.

В межах співпраці архіву з вищими навчальними закладами у сфері підготовки спеціалістів з документознавства (діловодства), архівознавства та соціальних комунікацій у березні місяці на базі ЦДЕА України (наказ № 11 від 17.03.2014) було розпочато професійно-орієнтовну практику 3-х студентів ІІІ курсу Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв за спеціальністю 6.0020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» велася навчальна та практична робота. Двох практикантів було направлено до відділу інформаційних технологій, а одну особу – до сектора використання інформації документів. З студентами було проведено вступний інструктаж з охорони праці (техніки безпеки) та вступне заняття-лекцію, яку прочитав заступник директора Ковтанюк Ю. С. На першому тижні практиці студенти вивчали основні нормативно-правові, нормативні та методичні документи, що регламентують роботу архіву. Наприкінці березня вони пройшли перевірку знань. Всі практиканти показали задовільний результат, що дозволило доручити їм виконання практичних завдань.

Працівниками архіву надавалася методична та консультаційна допомоги державним архівам, державним органам, підприємствам, установам та організаціям з питань роботи архіву, організації електронного документообігу, підготовки електронних документів до передавання на архівне зберігання.

За рішенням Укрдержархіву та погодженням з керівництвом ЦДЕА України було перенесено комплексну планову перевірку діяльності ЦДЕА України за 2011-2013 рр. Укрдержархівом з травня місяця на березень. Під час перевірки працівниками архіву було показано злагоджену роботу та прагнення вирішити більшість з питань, що виникали у членів комісії, безпосередньо під час перевірки. Про що було зазначено у проекті наданої на ознайомлення довідки про стан архівної справи у Центральному державному електронному архіві України.


Заступник директора Центрального державного електронного архіву України Ю. С. Ковтанюк

Адміністратор відомчої електронної пошти Державної архівної служби України

Виставки онлайн