ЗВІТ
про роботу ЦДЕА України у IІI кварталі 2014 року


  ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЦДЕА України

_______________О.М.Ус

01 жовтня 2014 року

У IІI кварталі 2014 року діяльність Центрального державного електронного архіву України (далі – ЦДЕА України) здійснювалася відповідно до Плану розвитку архівної справи на 2014 рік (форма 101), Плану науково-дослідної та методичної роботи на 2014 рік (форма 102), Плану впровадження наукових і методичних розробок на 2014 рік (форма 104), Плану організаційної роботи ЦДЕА України на 2014 року, планів організаційної роботи структурних підрозділів, Плану роботи ЦДЕА України на IIІ квартал 2014 року (форма 110), планів роботи структурних підрозділів (форма 111), індивідуальних планів співробітників (форма 112). Щотижня керівництвом архіву проводилися робочі наради керівників структурних підрозділів, на яких розглядалися найважливіші поточні питання роботи архіву. Велися протоколи цих нарад.

Протягом звітного періоду проведено два засідання колегії на яких розглядалися наступні питання:
– Про виконання планових завдань Центрального державного електронного архіву України у II кварталі 2014 року (доповідач – заступник директора Ковтанюк Ю. С.);
– Про виконання Плану розвитку архівної справи Центрального державного електронного архіву у ІI кварталі 2014 року (доповідач – заступник директора Ковтанюк Ю. С.);
– Про результати фінансово-господарської діяльності Центрального державного електронного архіву України за I півріччя 2014 року (доповідач – начальник фінансово-економічного відділу Прохоренко Т. А.);
– Про стан функціонування та інформаційний супровід офіційного веб-сайта Центрального державного електронного архіву України за I півріччя 2014 року (доповідач – завідувач сектора використання інформації документів Паламарчук Л. В.);
– Про здійснення заходів щодо організації цивільного захисту (цивільної оборони) населення в Центральному державному електронному архіві України (доповідач – заступник директора Ковтанюк Ю. С.);
– Про виконання у II-III кварталах 2014 року плану заходів щодо усунення недоліків у діяльності Центрального державного електронного архіву України, виявлених під час комплексної перевірки Укрдержархіву. (доповідач – заступник директора Ковтанюк Ю. С.);
– Про результати впровадження та застосування вільного програмного забезпечення у Центральному державному електронному архіві України (доповідач – начальник відділу інформаційних технологій Купрунець Т. Я.);
– Про організацію роботи з кадровим резервом у Центральному державному електронному архіві України (доповідач – завідувач сектором кадрової та режимно-секретної роботи Романчук Н. В.)
– Про стан пожежної безпеки у Центральному державному електронному архіві України (доповідач – заступник директора Ковтанюк Ю. С.);
– Про стан обліку в Центральному державному електронному архіві України (доповідач – начальник відділу забезпечення збереженості та обліку Стеценко А. О.);
– Про роботу Центрального державного електронного архіву України із засобами масової інформації (доповідач – завідувач сектором використання інформації документів Паламарчук Л. В.).

Проведено два засідання науково-методичної ради (далі – НМР), на яких розглядалися наступні питання:
– Типове рішення щодо автоматизованого робочого місця архівіста на базі вільного програмного забезпечення. Методичні рекомендації (доповідач – головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Фіткулін О. Т.);
– Метадані для зберігання електронних інформаційних ресурсів: структура та зміст. Вимоги (перша редакція) (доповідач – провідний архівіст відділу забезпечення збереженості та обліку Букет Е. В.);
– Проект статті «Плюси і мінуси електронного документообігу» до науково-практичного журналу «Секретар-референт» (доповідач – начальник відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т. Г.);
– Облік електронних інформаційних ресурсів, які зберігаються в Центральному державному електронному архіві України. Інструкція (співрозробник УНДІАСД) (доповідач – заступник директора ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С.);
– Про виконання плану науково-дослідної та методичної роботи ЦДЕА України у II кварталі 2014 року (доповідач – заступник директора ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С.);
– Автоматизація роботи з електронними інформаційними ресурсами, що зберігаються в Центральному державному електронному архіві України. Методичні рекомендації (перша редакція) (доповідач – головний спеціаліст відділу забезпечення збереженості та обліку Волкогон О. О.);
– Проект статті «Проблеми навчання та перепідготовки сучасних архівістів» до науково-практичного журналу «Секретар-референт» (доповідач – завідувач сектора використання інформації документів Паламарчук Л. В.);
– Розроблення методики приймання-передавання електронних документів до державних архівних установ та архівних відділів міських рад. Методичні рекомендації (розробник УНДІАСД) (доповідач – заступник директора ЦДЕА України Ковтанюк Ю. С.).

Проведено одне засідання експертно – перевірної комісії (далі – ЕПК), на якому розглядалися наступні питання:
– Про розгляд опису № 1 документів в електронній формі, що підлягають постійному зберіганню, переданих Тримбачем С. В. (доповідач – головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства Чернятинська Ю. Г.);
– Про розгляд історичних довідок веб-сайтів, які планується включити до архівної колекції «До 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», за результатами ініціативного документування (доповідач – начальник відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т. Г.);
– Про розгляд історичної довідки «Українське національне інформаційне агентство «УКРІНФОРМ» (доповідач – начальник відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т. Г.);
– Про розгляд опису справ постійного зберігання керівництва за 2007-2008 роки (доповідач – відповідальна за діловодство у керівництві, провідний економіст фінансово-економічного відділу Рубльова О. О.);
– Про розгляд опису справ постійного зберігання відділу формування НАФ та діловодства за 2008 рік (доповідач – головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства Муравйова В. В.);
– Про розгляд описів справ постійного зберігання та з кадрових питань сектора кадрової та режимно-секретної роботи за 2007-2008 роки (доповідач – завідувач сектором кадрової та режимно-секретної роботи Романчук Н. В.);
– Про розгляд опису справ постійного зберігання сектора використання інформації документів за 2008 рік (доповідач – завідувач сектором використання інформації документів Паламарчук Л. В.).

Діяльність дорадчих органів у звітний період відбувалася у відповідності до затверджених планів їх роботи.

Відділом формування НАФ та діловодства проводилася наступна робота:
– зі створення архівної колекції копій веб-сайтів «До 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»: виявлено відомості та складено 4 історичні довідки, схвалено ЕПК ЦДЕА України; здійснювалося ведення реєстраційно-контрольних карток веб-сайтів за темою ініціативного документування;
– на виконання рішення колегії ЦДЕА України від 26.02.2014 «Про проведення ініціативного документування Центральним державним електронним архівом України в 2014 році» позапланово проводилася робота для створення архівної колекції копій веб-сайтів «Позачергові вибори Президента України 2014»: розпочато проведення експертизи цінності локальних копій веб-сайтів за результатами технічної перевірки; складання експертних висновків за результатами проведення експертизи та технічної перевірки локальних копій веб-сайтів; здійснювалося ведення реєстраційно-контрольних карток веб-сайтів за темою ініціативного документування;
– у рамках ініціативного документування «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні» розпочато проведення експертизи цінності локальної копії веб-сайта «Чернівецький університет імені Юрія Федьковича» за результатами технічної перевірки;
– з опрацювання документів особового походження в електронній формі. Складено опис № 1 документів в електронній формі, що підлягають постійному зберіганню, переданих Тримбачем С. В.;
– у зв’язку із закриттям та припиненням дії електронного інформаційного ресурсу «ukraine2012.gov.ua» Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» та передачею його до ЦДЕА України, відділом виявлено відомості та складено історичну довідку «Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ», схвалено ЕПК ЦДЕА України;
– здійснювалося ведення карток обліку роботи з юридичними та фізичними особами (ЕІР);
– складено опис справ постійного зберігання відділу формування НАФ та діловодства за 2008 рік;
Головний спеціаліст відділу Муравйова В. В.:
– як секретар ЕПК ЦДЕА України, брала участь в організації та проведенні засідань цього дорадчого органу;
– постійно здійснювала контроль за своєчасним розглядом та проходженням документів у ЦДЕА України. Готувала зведення про хід і терміни виконання документів, поставлених на контроль; зведення вчасно подавалися до керівництва архіву.

Відділом забезпечення збереженості та обліку проводилася наступна робота:
1. з перероблення внутрішніх описів справ фондів та перенумерації аркушів справ фондів №№ 1-8;
2. закінчено перенумерацію всіх аркушів справ фондів №№ 1-8;
3. з підготовки до зшивання справи фондів №№ 1-9;
4. з оформлення результатів планового перевіряння наявності та стану архівних електронних інформаційних ресурсів;
5. з імпорту даних з реєстраційно-контрольних карток архівних копій веб-сайтів до облікової бази даних;
6. з удосконалення програмного інструмента для проведення онлайн експертизи цінності фотоматеріалів ЦДЕА України на внутрішньому веб-сайті архіву;
7. створення на зовнішньому веб-сайті рубрики «Обговорення змін до Конституції України» та відредаговано посилання на рубрики «Звернення Центрального державного електронного архіву України» і «Географія діяльності»;
8. у напрямку підвищення ефективності функціонування веб-сайту ЦДЕА України:
– з структурування файлів внутрішнього веб-сайту ЦДЕА України;
– з аналізу та виправлення помилок на внутрішньому веб-сайті ЦДЕА України;
– з розвитку внутрішнього веб-сайта ЦДЕА України.
9. щодо створення нової версії внутрішнього веб-сайта ЦДЕА України на базі системи управління даними з відкритим програмним кодом Joomla. Вивчались можливості компонентів, модулів та плагінів, проводилось їх тестування;
10. начальником відділу Стеценко А. О., як секретаря НМР ЦДЕА України, щодо підготовки та проведення засідань цього дорадчого органу та ведення документації.

Відділом інформаційних технологій проводилася наступна робота:
1. У межах ініціативного документування ЦДЕА України:
– в межах формування архівної колекції «Позачергові вибори Президента України 2014» проведено технічну перевірку 10 ЛКВС. За результатами перевірки здійснено виправлення виявлених помилок та підготовлено протоколи технічної перевірки;
– проводилась технічна перевірка електронного інформаційного ресурсу «Інформа­ційний центр «Євро 2012», переданого на постійне зберігання Українським національним інформаційним агентством «УКРІНФОРМ», в інформаційно-комуні­каційної системи (далі – ІКС) ЦДЕА України;
– проводилось тестове копіювання веб-сайтів, що увійдуть до колекції «До 70-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;
2.  У межах підтримки та вдосконалення програмно-апаратного забезпечення ЦДЕА України:
– продовжено реалізацію програмного засобу по автоматизації створення та заповнення форм 112, 111 та 110. В рамках цієї роботи реалізовано створення веб-форми 112 працівника та почата реалізація електронної форми табелю робочого часу;
– проводилась апробація системи моніторингу програмно апаратних засобів «Nagios», в ході неї налаштовано спостереження за робочими станціями, серверним та мережевим обладнанням ІКС ЦДЕА України;
– закуплено деталі для апаратного оновлення сервера ЦДЕА України;
– здійснено їх інсталяцію у єдину апаратну систему;
– встановлено оновлення безпеки серверу та сховища ЦДЕА України;
– оновлено встановлене на комп’ютерах користувачів програмне забезпечення до актуальних версій;
– завершено роботи по проведенню мережевих кабелів до кімнати 28, демонтуванню мережевої шафи в кімнаті 27 та розміщенню її в кімнаті 28;
– перенесено серверне та комутаційне обладнання з кімнат 100 та 27 до кімнати 28, здійснено його налаштування;
– на двох комп’ютерах перевстановлено операційні системи, замінено пропрієтарні версії програмного забезпечення на програмне забезпечення з відкритим програмним кодом;
– проводилось обслуговування програмного забезпечення та моніторинг мережевого обладнання комп’ютерної мережі.
3. Виконувався постійний супровід офіційного веб-сайту ЦДЕА України та бази даних ЦДЕА України.

Сектором використання інформації документів проводилася наступна робота:
1. Протягом звітного періоду на адресу ЦДЕА України надійшло 3 офіційних запита, 1 з яких генеалогічний, 2 – соціально-правового характеру. Разом з тим, за цей час на електронні адреси ЦДЕА України надійшло 89 запита;
2. Щодо створення довідкового апарату до документів особового походження Петущака В. Д. на виконання рішення колегії від 26.12.2013: визначено структуру та склад обліково-довідкових даних та їх ідентифікаторів до документів особового походження в електронній формі, що зберігаються у ЦДЕА України;
3. Підготовлено та направлено до Укрдержархіву:
– інформацію щодо висвітлення діяльності ЦДЕА України у ЗМІ та співпрацю з інститутами громадянського суспільства у 2014 році на виконання доручення Укрдержархіву від 29.08.2014 № 02.3/3346;
– звіт по роботі зі ЗМІ за вересень 2014 року та план на жовтень 2014 року;
– лист про проведені заходи ЦДЕА України з нагоди 23-ї річниці незалежності України;
4. З підготовки та реєстрації у Солом’янській районній у м. Києві державній адміністрації колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом ЦДЕА України;
5. З підготовки описів справ постійного зберігання, внутрішніх описів та засвідчувальних написи за 2010-2011 роки та складання актів на знищення документів тимчасового строку зберігання за 2009-2010 роки;
6. Здійснено відбір службових аудіовізуальних документів ЦДЕА України на постійне зберігання та складання описової документації до них, зокрема, описано фотодокументи за 2011-2014 роки;
7. У напрямку підвищення ефективності функціонування веб-сайта ЦДЕА України:
– за результатами програмного засобу Webalizer, y ІІІ кварталі 2014 року загальна кількість відвідувачів становила 48 302;
– постійно оновлювалася рубрика «Новини» та «Анонси», де висвітлювалися найважливіші заходи суспільного значення за участю ЦДЕА України. Загалом опубліковано 11 стрічок подій в розділі «ЦДЕА України», 8 – в розділі «Україна» та 15 – в розділі «Світ», 8 стрічок в розділі «Анонси». Також періодично оновлювалися розділи: «Звіти про діяльність», «Дорадчі органи», «Нормативна база»;
– інші розділи веб-сайта оновлювалися по мірі змін інформаційних відомостей та згідно плану-графіка подання інформації для розміщення на веб-сайті ЦДЕА України, де визначено періодичність оновлення інформації;
8. Підготовлено звіт про відвідуваність офіційного веб-сайта за IIІ квартал 2014 року, який розміщено на внутрішньому веб-сайті в розділі «Використання». Постійно оновлювалася сторінка ЦДЕА України в соціальній мережі «Facebook» та сторінка ЦДЕА України у вільній енциклопедії «Вікіпедія»;
9. Працівниками сектора постійно проводилася робота по інформаційному наповнення та удосконаленню рубрик сторінки сектора на внутрішньому веб-сайті ЦДЕА України, зокрема оновлено рубрики «Досвід», «Колегія», «Використання». Упродовж  ІІІ кварталу тривала робота по наповненню розділу «Галерея-Фотоматеріали» на внутрішньому веб-сайті;
10. Головний спеціаліст сектора Карапозюк А. Л., як секретар колегії ЦДЕА України, брала участь в організації та проведенні засідань цього дорадчого органу, виконувала оформлення документації цього дорадчого органу.

Сектором кадрової та режимно-секретної роботи проводилася наступна робота:
1. Підготовлено інформацію:
– про стан виконання Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у ЦДЕА України за III квартал 2014 року;
– щодо кількості фактично зайнятих посад (ставок) працівників бюджетних установ станом на 1 жовтня 2014 року;
– про виконання Заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення за III квартал 2014 року;
2. Велась роз’яснювальна робота, спрямована на запобігання і припинення корупційних діянь, працівники архіву ознайомлені з вимогами Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» (із змінами) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням «Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режим для України»;
3. Велась:
– підготовка наказів з кадрових питань, з основної діяльності, про короткострокові відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням;
– реєстрація вхідної та вихідної документації.
4. Велись книги наказів з кадрових питань, з основної діяльності, про короткострокові відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням; обліку руху трудових книжок та вкладишів до них; обліку руху особових справ державних службовців;
5. Здійснювалось формування особових справ працівників архіву;
6. Вівся табель обліку використання робочого часу.

Фінансово-економічним відділом проводилася наступна робота:
1. В установлені строки підготовлено та подано такі звіти:
– до ФСС з ТВП за II квартал 2014 року;
– в ДПІ Солом’янського р-ну ГУ Міндоходів у м. Києві (Форма 1 ДФ за II квартал 2014 року;
– про використання коштів неприбуткової установи за II квартал 2014 року;
– по пільгам (форма 1-ПП) за II квартал 2014 року);
– про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до ДПІ у Солом’янському р-ні ГУ Міндоходів у м. Києві за червень, липень, серпень 2014 року;
– фінансово-господарської діяльності ЦДЕА України за I півріччя 2014 року (баланс) в УДКСУ Солом’янського р-ну та в відділ бухгалтерського обліку Укрдержархіву;
– про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7) в УДКСУ Солом’янського р-ну м. Києва (щомісячно);
– про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти за II квартал 2014 року в відділ планово-економічної діяльності та бюджетної звітності Укрдержархіву;
– щомісячно готувалася та здавалася оперативна інформація про стан фінансування соціальних виплат за захищеними статтями видатків загального фонду Державного бюджету;
2. Постійно проводилась перевірка відповідності ведення м/о № 1 (каса), м/о № 2 (банк), м/о № 5 (нарахування заробітної плати), м/о № 6 (постачання підрядниками товарів та послуг);
3. Підготовлений та зданий проект бюджетного запиту з обґрунтуванням на 2015 рік;
4. Зроблені розрахунки до довідок про зміни до річного кошторису;
5. Вчасно нараховувалась та виплачувалась заробітна плата;
6. Вівся облік коштів по договорах;
7. Вчасно велася головна книга та фактичні видатки;
8. Велася книга реєстрації договорів;
9. Проводилась реєстрація юридичних зобов’язань, фінансових зобов’язань, платіжних документів;
10. Постійно заповнюються особові рахунки працівників архіву.

Проводилася робота з засобами масової інформації щодо друку статей співробітників ЦДЕА України підготовлено та надіслано до редакції науково-практичного журналу «Секретар-референт» статті:
– «Плюси і мінуси електронного документообігу» (автор – начальник відділу формування НАФ та діловодства Кручініна Т. Г.);
– «Нові вимоги до підготовки архівістів» (автор – завідувач сектора використання інформації документів Паламарчук Л. В.).

Всі статті розглянуто та схвалено на засіданнях НМР ЦДЕА України.

Проводилася робота щодо виставкової діяльності :
– підготовлено онлайн-виставку «До Дня незалежності України», яка опублікована на офіційному веб-сайті ЦДЕА України у розділі «Виставки онлайн». Виставку перекладено російською мовою та зроблено анотацію англійською мовою.

Проводилася робота на виконання «Плану заходів щодо усунення недоліків у діяльності ЦДЕА України, виявлених під час комплексної перевірки Укрдержархіву» (далі ­ План усунення недоліків), затвердженого наказом директора ЦДЕА України від 15.05.2014 № 15. На засіданні колегії ЦДЕА України (протокол від 30.09.2014 № 5) розглядалась питання «Про виконання у II-III кварталах 2014 року плану заходів щодо усунення недоліків у діяльності ЦДЕА України, виявлених під час комплексної перевірки Укрдержархіву». За підсумками розгляду результатів виконання Плану усунення недоліків було прийнято рішення, що всі завдання загалом виконуються вчасно. Залишилися невиконаними тільки ті завдання, що стосуються відповідного фінансування на виконання бюджетного запиту ЦДЕА України на 2014 рік, що з початку року не надходило.

Працівники ЦДЕА України взяли участь у наступних нарадах, семінарах, конференціях:
1. В урочистому відкритті виставки фото- та архівних документів «Україна соборна і незалежна: архівні свідчення», підготовленої за документами центральних державних архівів, що було проведено 21.08.2014 в рамках заходів, присвячених 23-ї річниці незалежності України;
2. Заступник директора Ковтанюк Ю. С. взяв участь:
– 01.07.2014 в роботі семінару «Організація роботи архівного підрозділу банку» та виступив з лекцією «Підготовка до архівного зберігання електронних документів та організація роботи з ними в архівному підрозділі банку»;
– 18.07.2014 у семінарі Міністерства юстиції України на тему «Державне регулювання надання послуг електронного цифрового підпису, розвиток інфраструктури відкритих ключів України, проблемні питання» та виступив під час проведення круглого столу з доповіддю на тему: «Питання загальної організації застосування послуг Національної системи послуг ЕЦП для забезпечення юридично значущого електронного діловодства, надання електронних послуг та взаємодії учасників загальнодержавного електронного документообігу»;
– 07.08.2014 в публічному громадському обговоренні проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електронний цифровий підпис», що відбулося в Міністерстві юстиції України;
– 02.09.2014, 09.09.2014 в засіданнях науково-експертної ради з питань розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві юстиції України;
– 24.09.2014 у семінарі, що проводив Укрдержархів для слухачів Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України щодо сучасного стану та перспектив розвитку архівної справи України та виступив з лекцію щодо підготовки електронних документів до передавання на архівне зберігання;
3. Відбулася робоча зустріч начальника відділу забезпечення збереженості та обліку Стеценко А. О. з начальником відділу забезпечення збереженості та обліку ЦДАВО України Давиденко Н. Г. з питання практичного оформлення справ фондів та описів.

У межах співробітництва ЦДЕА України з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями було встановлено контакт:
– з приватним акціонерним товариством «Інститут інформаційних технологій», м. Харків (далі – АТ «ІІТ») з метою підписання договору про партнерство та співробітництво у сфері організації та проведення наукових досліджень з питань захисту інформації, розвитку інфраструктури відкритих ключів, надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, створення, апробації та впровадження відповідного програмного забезпечення. За результами перемов було узгоджено проект відповідного договору та досягнуто домовленості про передавання до ЦДЕА України на безоплатній основі програмного забезпечення, що було розроблено АТ «ІІТ» та призначене для обчислення геш-значень даних під назвою «Програмний компонент обчислення та перевірки геш-значень даних зі складу збірки комп’ютерних програм «Програмний комплекс користувача центру сертифікації ключів «ІІТ Користувач ЦСК-1», на яке отримано Експертний висновок від 13.11.2012 № 05/02/02-4799, з метою його впровадження в інформаційну систему ЦДЕА Укарїни для підрахунку геш-значень архівних електронних інформаційних ресурсів та документів особового походження в електронній формі. У III кварталі здійснено тестову експлуатацію цього програмного забезпечення з відкритим програмним кодом в операційній системі Linux.

На виконання доручень Укрдержархіву (лист 27.08.2014 № 02.1/3318 і лист 12.09.2014 № 02.1/3476) у звітний період підготовлено та направлено до Укрдержархіву звіти:
– про виконання Плану розвитку архівної справи на 2014 рік за I півріччя 2014 року (ф. 201);
– про роботу ЦДЕА України за I півріччя 2014 року (ф. 209);
– про виконання Плану розвитку архівної справи на 2014 рік за 9 місяців 2014 року (ф. 201);
– про роботу ЦДЕА України за 9 місяців 2014 року (ф. 209).

Проводилася робота на виконання Плану заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в ЦДЕА України на 2014 рік:
– у кожній кімнаті ЦДЕА України оновлена наочна агітація у куточку з технічної безпеки – розташовано нові плакати формату А2, присвячені охороні праці та пожежній безпеці.

Проводилася робота на виконання Плану основних заходів цивільного захисту ЦДЕА України на 2014 рік:
– до Укрдержархіву направлено пропозиції до проекту Плану основних заходів цивільного захисту на 2015 рік (лист від 04.07.2014 № 01/115);
– у зв’язку із звільненням у звітний період провідного архівіста відділу забезпечення збереженості та обліку 01.09.2014 було оновлено та перезатверджено план-схему оповіщення керівного складу та співробітників ЦДЕА України в умовах особливого періоду та розміщено у всіх кімнатах архіву.

За звітний період на виконання Плану перевірок стану діловодства структурних підрозділів ЦДЕА України на 2014 рік, що затверджено наказом директора ЦДЕА України від 02.06.2014 № 22 та створено на виконання Плану усунення недоліків, проведено перевірки чотирьох структурних підрозділів архіву:
– відділу забезпечення збереженості та обліку в період з 21 до 25 липня 2014 року;
– сектора використання інформації документів у період з 4 до 8 серпня 2014 року;
– відділу інформаційних технологій у період з 08 до 12 вересня 2014 року;
– фінансово-економічного відділу в період з 22 до 26 вересня 2014 року.

За результатами кожної перевірки складено довідки. Результати перевірки та виконання усунення виявлених недоліків в організації діловодства в структурних підрозділах будуть розглядатися на колегії ЦДЕА України у IV кварталі 2014 року разом з питанням «Про стан діловодства Центрального державного електронного архіву України», що передбачено планом роботи цього дорадчого органу на 2014 рік.


Заступник директора Центрального державного електронного архіву України Ю. С. Ковтанюк

Адміністратор відомчої електронної пошти Державної архівної служби України

Виставки онлайн